• Christiansfeld Skole
  • Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld
  • 79797920
  • chrskole@kolding.dk
  • 5798005289227
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Velkommen til indskolingen på Christiansfeld Skole (0.- 3. klasse) 

Vi ønsker alle den bedste skolegang for vores børn. Når de starter i skole, har vi som forældre det håb og ønske, at det skal være en tid fyldt med gode faglige og sociale oplevelser. Denne folder fokuserer på, hvad du som forælder kan forvente af skolen, og hvad skolen forventer af dig. Forventninger, der skaber de bedste rammer for dit barn og det fællesskab, barnet kommer til at være en del af.

Den måde, vi forældre involverer os på, både præger og bidrager til den måde, vores børn lærer at omgås hinanden.

­­
En god trivsel i klassen (respekt, anerkendelse, tolerance, behageligt arbejdsmiljø, effektiv konflikthåndtering etc.) har enorm positiv indflydelse på det faglige niveau. Det er i de første år af vores børns skolegang, at vi som forældre danner fundamentet for en god omgangstone inklusiv fremtidige måder at omgås hinanden på, både børn og voksne. Vores børn bruger os som rollemodeller – de gør som vi gør – ikke det, vi siger, de skal gøre. Derfor er læring og trivsel på Christiansfeld Skole også dit ansvar.

Du kan se hele folderen "Velkommen til Christiansfeld Skole" her.

Der henvises desuden til at læse Christiansfeld Skoles skole-hjem-principper, som kan læses her.

 

Glidende Overgang (GLO)

Christiansfeld skole har glidende overgang. Førskolebørn starter på skolen 1. april, hvor de møder en struktur, der er parallel med 0. klassernes. Dvs. børnene kan møde ind fleksibelt om morgenen indtil kl. 9.00. Klokken 8.30 spiser de frugt. Børnene har derefter skolelignende opgaver, hvor de trænes i at modtage fælles besked, og i arbejde individuelt med opgaver. Herefter er der leg.

 

Generelt for 0.-3. klasse

I hele indskolingen arbejdes der med test på elevernes faglige kompetencer, målet er at udvikle den enkelte mest muligt fagligt og personligt.

 

0. klasserne

I 0. klasse har eleverne en gennemgående børnehaveklasseleder og en fast pædagog tilknyttet den enkelte klasse.

Her arbejder eleverne med et særligt indrettet skema, som dog afspejler skolens almindelige skema med mødetider etc., men som fortsat er indrettet specifikt på, at de mindste elever har behov for pauser oftere end de ældre elever.

Børnehaveklasselederne begynder allerede her i 0. at arbejde med bogstaver og tal, og der er faglærere, som forventes at skulle overtage eleverne i 1. klasse med i enkelte lektioner i løbet af ugen, således at eleverne får opbygget en relation til de nye lærere i 1. klasse.

Pædagogerne deltager i undervisningen og hjælper eleverne med at finde sig til rette i de faste, men også ansvarsgivende strukturer, skolen indeholder.

I 0. klasse er forældresamarbejdet højt prioriteret. Det vil sige, at der er to skolehjemsamtaler i løbet af året og flere møder efter behov , og børnehaveklasselederne deltager i forældrerådet for at være med til at udvikle et grundlag for forældrerådsarbejde de kommende år, hvor læreren ikke kan deltage i dette arbejde.

 

1.-3. klasse

I den øvrige indskoling arbejdes der på årgange, det vil sige, at personalet er sammensat af teams på tværs af klasser, som sikrer ens faglighed og optimal udnyttelse af lærernes spidskompetencer samt øget kollegial supervision. Årgangsarbejdet medfører også mulighed for forskellige former for holddeling i forhold til undervisningens indhold, elevernes faglige niveau og sociale relationer og deres indflydelse på elevernes læring.

Det faglige fokus er på den enkelte elevs udvikling. Det vil sige, at undervisningen tilrettelægges ud fra elevernes niveau (undervisningsdifferentiering).

I indskolingen er der en årlig skolehjemsamtale og mulighed for at få en uformel snak med lærerne ved vores åbent hus arrangementer. Er der behov for yderligere møder, arrangeres disse via afdelingsleder.

Forældrerådene i 1.-3. klasse er selvkørende, der er ikke personale med. I efteråret tilbydes forældrerådene et fælles opstartsmøde, hvor der er mulighed for at lave struktur for forældrerådets selvvalgte opgaver og hvor der ligeledes kan udveksles inspiration mellem de forskellige klassers forældreråd.

 

Forældre er velkommen til at besøge skolen i undervisningstiden, når der er åbent hus eller efter aftale med klassens lærere/pædagoger.